Försäkringen i korthet

Alivia Cancervårdsförsäkring

Försäkringen är ett komplement till den offentliga cancervården och griper in när den offentliga vårdens resurser inte räcker till.

Försäkringen ersätter och tillhandahåller olika tjänster och ersätter kostnader för tjänsterna vid en konstaterad cancerdiagnos.

Processen börjar alltid med att du garanteras en:

 • Second Opinion (en ny och oberoende medicinsk bedömning) på befintlig cancerdiagnos och behandlingsplan. Detta görs av Alivias specialistläkare inom cancerområdet.

Övriga tjänster som den försäkrade alltid får tillgång till är:

 • Vårdsamordning och rådgivning vid både offentlig som privat vård
 • Psykologstöd för drabbad och familj
 • Psykologstöd för närstående

Tjänster som den försäkrade erhåller beroende på medicinska behov:

 • Kompletterande diagnostik och undersökningar
 • Avancerade kompletterande diagnosmetoder
 • Internationella behandlingsmetoder
 • Behandling på privatsjukhus vid vårdköer
 • Läkemedelskostnader
 • Resor och logi
 • Hjälp i hemmet

Vem kan teckna försäkringen

Försäkringen kan tecknas av personer fram till den dag man fyller 66 år. Därefter kan försäkringen behållas tills den försäkrade fyller 75 år. Försäkrad ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige, och berättigad ersättning från svensk försäkringskassa.

Teckningsprocessen börjar med att du fyller i en hälsodeklaration.

Beroende på dina svar i hälsodeklarationen kan försäkringen:

beviljas med normala premier och villkor
beviljas med premieförhöjning om du:

 • har rökt cigaretter, cigarrer eller elektroniska cigaretter innehållande nikotin någon gång under de senaste 12 månaderna eller
 • har arvsmässiga anlag för cancer, dvs minst tre personer inom din närmaste släkt (föräldrar, syskon, far- och morföräldrar) har insjuknat i samma form av cancer och minst en av dem varit under 50 år gammal.

avslås om den sökande:

 • har ett BMI (Body Mass Index) över 35
 • tidigare har haft cancer, oavsett cancerform;
  under de tre senaste åren har fått diagnosen förstadium till cancer, oavsett cancerform;
 • under de senaste tre åren genomgått någon utredning eller behandling föranledd av cellförändringar med annat resultat än negativt, dvs ej symptom på cancer eller förstadium till cancer; eller
 • genomgår någon ännu ej avslutad utredning eller behandling föranledd av cellförändringar.

I vissa fall kan försäkringen tecknas mot en förhöjd premie, det framgår då i samband med tecknandet av försäkringen.

När gäller försäkringen

Försäkringen börjar gälla i samband med att ansökan om försäkring godkänts.

Kvalificeringstid

Försäkringsersättning och tjänster som ingår i försäkringen är tillgängliga efter en kvalificeringstid om 6 månader. Det innebär att ersättningsbar skada först kan bli aktuell 6 månader efter försäkringens tecknande.

Några exempel när försäkringen inte gäller

– Vid akut eller intensivvård
– Förebyggande vård
– Vård eller behandling som inte är godkänd av Alivia

Självrisk

Försäkringen har ingen självrisk.

Försäkringen kostar

Priset för försäkringen är beroende av din ålder. I vissa fall kan försäkringen tecknas mot en förhöjd premie, det framgår då i samband med tecknandet av försäkringen.

Försäkringens längd och bindningstid

Försäkringen gäller med en avtalstid om 12 månader från försäkringens tecknande. Villkoren och premien kan ändras inför nästkommande avtalsperiod.

Vad händer när cancerdiagnos konstateras

Vid skada ska du så snart som möjligt kontakta Alivia. Du når oss på alivia.se där du finner hur du går till väga, alternativt kontaktar du oss på skador@alivia.se eller på telefon 08-517 138 00. Processen startar alltid med att du ger Alivia en fullmakt att ta del av dina medicinska handlingar. Därefter genomförs alltid en oberoende Second Opinion (en ny och oberoende medicinsk bedömning) av Alivias specialistläkare på cancer.   

Viktigt

Behandling, operationer ska alltid förmedlas och godkännas av Alivia innan behandling etc sker.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra köpet av din försäkring inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt logga in på Mina Sidor och välj ”ångra köp”. Den proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kr återbetalas.  

Vägledning

Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se . Du kan även vända dig till Konsumentverket för deras tjänst för oberoende vägledning, www.hallakonsument.se Du kan även vända dig till din kommunala konsumentvägledare.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för försäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

Försäkringsförmedlare

Alivia Insurance AB är ankuten förmedlare till Euro Accident och handhar samtliga kontakter gällande Alivias Cancervårdsförsäkring. Alivia Insurance AB är registrerade hos Finansinspektionen som anknuten förmedlare samt hos Socialstyrelsen som vårdgivare.

Klagomål

Om du som försäkringstagare är missnöjd med ett beslut i försäkringen ska i första hand omprövning av ärendet begäras hos Alivia Insurance AB. Ärendet sänds till klagomalsansvarig@alivia.se.

Om vi inte kommer överens

Du kan då vända dig med ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-440 38 20.  ARN prövar dock inte ärenden som rör medicinska frågor där särskild medicinsk kunskap krävs. För dessa fall kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20. Du kan även väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol.

Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till Alivia Insurance AB och försäkringsgivaren behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och regler för journalhantering. Information om hur personuppgifter hanteras finns på Integritetspolicy.

Cancervårdsförsäkring

Extra trygghet med rätt cancervård inom garanterad tid.

Räkna ut ditt pris