Integritetspolicy

Ladda ner som pdf

Personuppgifter

Denna policy tillämpas i situationer där Alivia Insurance AB (org. nr. 556740- 8108) (”Alivia Insurance”), Alivia Care AB (org. nr. 559186-4862) (”Alivia Care”) och andra bolag inom Alivia koncernen (nedan kallade för samlingsnamnet ”Alivia”) hanterar personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss

Alivia anstränger sig hårt för att skydda din personliga integritet och för att agera i enlighet med gällande lagar om data- och personuppgiftsskydd. Denna integritetspolicy går igenom vilken slags information vi samlar in, hur dina personuppgifter hanteras och skyddas, vilka som får ta del av informationen och vilka rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift avser varje upplysning (eller kombination av upplysningar) som kan knytas till en identifierbar och enskild fysisk person (även kallad en registrerad), till exempel namn eller personnummer.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Inom Alivia samlar vi in och hanterar personuppgifter från dig som är patient, kund eller leverantör eller på något annat sätt interagerar med oss. Vi hanterar också information som samlas in via våra webbplatser. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter vi samlar in hanteras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.

Vem ansvarar för hanteringen av personuppgifter?

Varje enskilt bolag inom Alivia agerar som personuppgiftsansvarig för den vård, de webbsidor och de tekniska applikationer som verksamheten tillhandahåller. Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud finns listade i slutet av policyn.
Om du tecknat Alivia Cancervårdsförsäkring – antingen den

individuella försäkringen genom vår hemsida (https://alivia.se/teckna-forsakring/) eller som en gruppförsäkring (frivillig eller obligatorisk) genom en försäkringsförmedlare eller direkt från ett försäkringsbolag, är Alivia enligt avtal skyldig att se till att dina personuppgifter lämnas ut till det försäkringsbolag som ansvarar för den försäkringsmässiga risken i syfte att tillhandahålla och administrera din försäkring, att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Även de försäkringsbolag som Alivia samarbetar med är skyldiga att endast hantera dina personuppgifter enligt dataskyddslagförordningen och övrig gällande lag.

Nedan finner du en översikt över de försäkringsbolag som ansvarar för den försäkringsmässiga risken för Alivia Cancervårdsförsäkring samt var du kan läsa deras respektive integritetspolicies:

Bolag Typ av försäkring Ansvarsperiod Integritetspolicy
Euroaccident Livförsäkring AB (org.nr. 516401-6783) Individuell 201905014-
20250507
http://www.euroaccident.se/
Gjensidige Forsikring ASA
Norge, svensk filial (org.nr. 516407-0384) en filial till Gjensidige Forsikring ASA (norskt org.nr. 995 568 217) som i Sverige företräds av Nordeuropa Försäkring AB (org.nr. 55632-6657)
Grupp 20211213 – http://www.nordeuropa.se/integritetspolicy
Knif Trygghet Forsikring A/S som i Sverige företräds av Vitea Life AB (org.nr. 559321-3126) Grupp 20200401 – www.vitealife.se/i
ntegritetspolicy
Maiden General Försäkrings AB (org.nr. 516401-1003) Individuell och Grupp 20240507 https://www.maidenlg.com/privacy_notice_s

Vad är vår rättsliga grund för hantering av dina personuppgifter?

Alivia, de försäkringsbolag vi samarbetar med och andra verksamheter

som hanterar dina personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi behöver följa de grundläggande principerna, se till att hanteringen har en rättslig grund och informera de registrerade om hur vi hanterar deras personuppgifter.

Nedan följer en översikt över de personuppgifter som varje enskilt Alivia bolag hanterar samt den rättsliga grunden för sådan hantering enligt dataskyddsförordningen:

Bolag Kategori av personuppgifter Rättslig grund Ändamål
Alivia Insurance Hälsouppgifter som lämnas i hälsodeklarationen samband med teckningsprocessen på vår webbplats – www.alivia.se/teckna-forsakring). Samtycke. När den legala
grunden för hanteringen av
personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av hanteringen som skett innan samtycke återtagits.
Om du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig, vilket kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.

1. Bedöma försäkringsrisk
en på inkommande ansökningar utifrån Alivias
vid var tid gällande riskbedömningsriktlinjer. Detta sker i samband med
tecknandet av försäkring  men kan också ske under
försäkringstiden.

 

 

 

 

2. För att kunna administrera försäkringen.

Alivia Insurance Namn, efternamn, personnummer, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e- postadress, betalningsalternativ , köp av Alivia Cancervårdsför- säkring, uppgift om bank, clearingsnummer, konto- nummer och betalnings- intervall. Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås. Vi har rätt att behandla nödvändig information: 1. för att bevilja försäkringen 2. som rör försäkringsavtal et – däribland information om dig som försäkringstag are och risken relaterad till försäkringen samt nöd- vändiga uppgifter för att fastställa rätten till försäk- ringsersättnin g och (iii) för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
Alivia Insurance / Alivia Care Namn, efternamn, personnummer, adress, postnummer, ort, telefonnummer, e- postadress, betalningsalternativ , köp av Second Opinion, kredit- korts uppgift, uppgift om bank, clearingsnummer, kontonummer och betalningsintervall Patientjournaler och annan medicinsk infor- mation som vi samlar in från sjukhus om du får en cancerdiagnos. 1. Samtycke När den legala grunden för hanteringen av personuppgif ter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av hanteringen som skett innan samtycke återtagits. Om du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig, vilket kan påverka rätten till försäkring eller ersättning 2. Alivia är en registrerad vårdgivare med Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) och står under Social- styrelsens tillsyn. Som registrerad vårdgivare är vi personuppgi ftsansvariga för hanteringen av dina hälsorelatera de uppgifter som vi använder när vi uppfyller våra skyldigheter enligt Patientdatal agen,framför allt att se till att du får den vård du behöver, samt administratio nen av den vård. 3. Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås. Om du får en cancerdiagnos samlar vi in personuppgifter kopplade till diagnosen och eventuella behandlingsplane r för att kunna tillhandahålla de tjänster som ingår i Cancer- vårdsförsäkringen eller Second Opinion. Vi samlar både in uppgifter du själv lämnar till oss och uppgifter från sam- manhållen journalföring.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som samlas in via våra webbplatser

När du besöker någon av Alivias webbplatser samlar vi in standardiserad information om dig som användare. Vi hanterar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla våra webbplatser och för att kunna utveckla webbplatsernas innehåll och tjänster.

Personuppgifter som samlas in av oss som vårdgivare

Om du får en cancerdiagnos kommer vi be att du skriver på en fullmakt enligt vilken du ger oss rätt till att samla in och hantera dina personuppgifter avseende din diagnos och eventuella behandlingsplaner, inklusive patientjournaler, registerhandlingar, intyg, patologirapporter, bilddiagnostik (tex röntgenbilder – MRI, PET eller CT), vävnadsprover, information om vävnadsprover, eller annan medicinsk information om din sjukdom som vi anser relevant för att kunna tillhandahålla de tjänster som ingår i Alivia Cancervårdsförsäkring eller de fristående tjänsterna som tillhandahålls av Alivia Care. Vi samlar både in och hanterar uppgifter du själv lämnar till oss och uppgifter från sammanhållen journalföring.

Personuppgifter som samlas från tredje part

I vissa fall samlar vi in patientdata från den hälso- och sjukvård som du erhållit från andra vårdgivare. Därutöver hämtas uppdaterade personuppgifter löpande via Statens Personadressregister (SPAR) för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter om dig som kund/patient.

Vilken typ av information samlar vi in?

Standardiserad information samlas automatiskt in när du besöker våra webbplatser, så som vilken webbläsare du använder, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för besöket.

Vår vårddrivande verksamhet behandlar följande personuppgifter beroende på vilken vårdtjänst du erbjuds:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Journalhandlingar för dig som blir patient, till exempel information om ditt hälsotillstånd, de vidtagna eller planerade vårdåtgärderna, utskriva läkemedel, röntgen, lab eller undersökningar

Vad använder vi informationen till?

När du besöker våra webbsidor eller applikationer kommer vi varken att försöka ta reda på din identitet eller koppla ihop data från andra källor, utan syftet med insamling av logginformation är att utvärdera, utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare.

I vårdsyfte använder vi ditt för- och efternamn och personnummer för att kunna identifiera dig som patient. Dina personuppgifter i form av telefonnummer, e-postadress och adress används för att kunna kontakta dig rörande bokning av möte med vårdpersonal eller ge information och instruktion om vårdflödet eller våra vårdtjänster. Kontakten kan ske via till exempel telefon, e-post, brev, sms eller chatt.

Personuppgifterna används även till journalhandlingar som vi upprättar i ALIvias S kadebehandlingsSystem (”ALISS”) som behövs i och för vården av dig som patient. All vård som du får genom Alivia journalförs enligt den informationsplikt vi har som vårdgivare enligt gällande lagstiftning. Dina patientuppgifter kan också användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet genom nationella och regionala kvalitetsregister.

Vilka lagar reglerar hantering av personuppgifter?

Utöver Dataskyddsförordningen är Alivia Insurance och Alivia Care i egenskap av hos Inspektionen för Vård och Omsorg registrerade vårdgivare skyldiga att följa nedanstående lagar vid hantering av patientuppgifter:

 • Patientdatalagen (2008:355)
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Var lagras dina personuppgifter?

Information som samlas in via Alivias webbsidor och utvecklingsservrar lagras i infrastruktur som tillhandahålls av Amazon Web Services svenska serverhallar – region aws eu-north-1 (https://aws.amazon.com/local/nordics/stockholm/) (”AWS”).

Vi är som vårdgivare även skyldiga att föra journal i samband med utförande av våra digitala vårdtjänster och relevant patient och medicinsk information sparas i ALISS. Personuppgifterna i ALISS lagras också i AWS.

Vem delar vi informationen med?

Alivia kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, både inom och utanför EU.

Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att vi har rätt att lämna ut personuppgifterna samt att vi följer gällande lag avseende sekretessförpliktelser. Alivia kan komma att överföra personuppgifterna till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande:

De försäkringsbolag som ansvarar för den försäkringsmässiga risken för Alivia Cancervårdsförsäkring.

Om du tecknat Alivia Cancervårdsförsäkring – antingen den individuella försäkringen på vår hemsida (https://alivia.se/teckna-forsakring/) eller som en gruppförsäkring (frivillig eller obligatorisk) genom en försäkringsförmedlare eller direkt från ett försäkringsbolag, är Alivia enligt avtal skyldig att se till att dina personuppgifter lämnas ut till det försäkringsbolag som ansvarar för den försäkringsmässiga risken i syfte att tillhandahålla och administrera din försäkring och/eller

(beroende på om du köpt en individuell eller gruppförsäkring), att administrera försäkringsanspråk och skadereglera.

Andra vårdgivare som utför medicinska bedömningar och behövs för din fortsatta behandling.

För att kunna leverera tjänsterna som ingår i Alivia Cancervårdsförsäkring och de tjänster som tillhandhålls av Alivia Care delar vi dina personuppgifter (tex inklusive

patientjournaler, röntgenbilder) med våra vårdunderleverantörer (inklusive sjukhus och specialister) i Sverige samt andra länder inom EU/EES, samt – men endast med ditt uttryckliga samtycke – med andra vårdleverantörer utanför EU/EES.

Samarbetspartners (leverantörer och underleverantörer) såsom bolag inom Alivia-koncernen samt externa bolag.

Alivia kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår av denna integritetspolicy. Vi har tecknat avtal med utvalda leverantörer i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning som innefattar bestämmelser om hantering av personuppgifter för vår räkning. Leverantörerna finns t.ex. inom verksamhetsområdena medicinsk riskbedömning,

diagnostik och rådgivning, administration av försäkringsdokumentation, utveckling, underhåll, drift av och support av IT-system samt telefoni. Utlämnande kan även ske till Alivias juridiska ombud och bank.
Alivia tillåter inte att underleverantörerna använder personuppgifterna för andra ändamål än de Alivia informerat dig om.

När din information förmedlas till försäkringsbolag som vi samarbetar med eller vårdgivare i Sverige eller inom EU/EES blir dessa försäkringsbolag och vårdgivare då patient- och personuppgiftsansvariga för information om dig som patient. Vi är alltid skyldiga att informera dig om fortsatt behandling hos andra vårdgivare, till exempel lab eller röntgen.

Överföring till tredjeparter utanför EU/EES

Om vi överför information om dig till tredjeparter utanför EU/EES säkerställer vi att adekvat skyddsnivå föreligger, respektive att lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen är vidtagna. Dessa skyddsåtgärder består bl.a. i att säkerställa att det tredjeland som informationen överförs till är föremål för ett beslut från EU-kommissionen om att adekvat skyddsnivå föreligger.

Avyttring

 • Alivia kan komma att dela din information med tredje parter:
 • Alivia eller en väsentlig del av Alivias tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Alivias kontaktuppgifter till samarbetspartners komma att delas. Utlämnande enligt a) och b) sker alltid i enlighet med gällande lag.
 • Några ytterligare utlämnanden eller överföringar till tredje parter än ovan angivna kommer inte att ske med mindre än att du erhåller information om överföringen.

Hur länge lagrar vi informationen?

Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och i andra fall enligt de tidsperioder varom stadgas enligt gällande lag.

I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, t.ex. för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, krav gällande bekämpning av penningtvätt, bokföring och krav enligt kapitaltäckningsregler, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av lag.

Kraven på lagringstider ser olika ut i de olika lagarna.
Några exempel på situationer som kräver datalagring:

 • Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion.
 • Redovisningslagstiftning: upp till sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.
  Journalhandlingar: Patientinformation i form av journalhandling ska enligt Patientdatalagen bevaras minst tio år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Avidentifierad information kan dock sparas för statistiska
  ändamål, även efter att övriga personuppgifter raderats.
 • Icke beviljade gruppförsäkringar – 7 månader.
 • Icke beviljade individuella försäkringar – 24 månader.

Specifika bestämmelser för andra tjänster eller produkter, exempelvis försäkringar:

Enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104) måste den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Försäkringar har ofta olika ersättningsmoment vilket medför att tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet

berättigar till försäkringsersättning inträdde skiljer sig mellan olika typer av försäkringar och mellan försäkringarnas respektive ersättningsmoment. Detta medför att Alivia ofta kommer att behöva spara personuppgifter i längre tid än 10 år efter avslutat försäkringsavtal.

Backuper

Lagring är en form av personuppgiftshantering. Personuppgifter som lagras i Alivias backuper omfattas likt övrig hantering av reglerna kring gallring vilket innebär att även personuppgifter på Alivias backuper måste raderas efter viss tid. I och med att det i praktiken är omöjligt att gallra backuper har Alivia valt att – som interimsåtgärd – hitta mitigerande lösningar som så att säga är den näst bästa lösningen. Alivia begränsar den fysiska tillgången till och behörigheten att hämta data från alla backuper, för att hindra spridning av personuppgifter som borde ha raderats.

Begränsning av behörigheter

Åtkomst till dina personuppgifter ges enbart till de som behöver det för sina arbetsuppgifter. Det minimerar antalet personer som har tillgång till uppgifterna och därmed även risken för felhantering. Vidare reglerar Patientdatalagen att den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient, bara om hen deltar direkt i vården av patienten eller annars behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Alivia kan dock i särskilda fall förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Kryptering

Vi krypterar känslig information med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder.

Brandväggar och säkerhetslösningar

Alivia applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, så som antivirusprogram, för att säkra Alivias IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.

Policyer och riktlinjer

Inom Alivia finns tydliga och kommunicerade policyer och riktlinjer för hur personer inom Alivia ska hantera personuppgifter. Detta bidrar till en medvetenhet kring hur man kan behandla personliga uppgifter på ett säkert sätt.

Tillförlitliga leverantörsval

Inom Alivia använder vi oss bara av tillförlitliga och välbeprövade IT-lösningar och leverantörer. Leverantörens skyldigheter gentemot Alivia och i förhållande till Dataskyddsförordningen styrks via tydliga avtal.

Dina rättigheter i egenskap av registrerad patient

Som registrerad kund/ patient hos oss (och i vissa fall närstående till patienten) har du utifrån det regelverk som fastställts i patientdatalagen rätt till följande:

 • Att få del av dina journalhandlingar (dock har Alivia rätt att överlämna frågan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) Att få rättade oriktiga eller missvisande journaluppgifter
 • Att få en notering i journaluppgifterna om Alivia inte kommer överens om den begärda rättelsen
 • Att få information om vem som har fått direkt åtkomst till dina journalhandlingar
 • Att efter ditt samtycke dela dina journalhandlingar med andra vårdgivare
 • Att spärra hela eller delar av dina journalhandlingar så att de inte blir tillgängliga för behörig personal hos andra vårdgivare än Alivia (uppgifter om att det finns spärrade uppgifter är tillgängliga i sammanhållen journalföring för andra vårdgivare eller vårdenheter) Att dina patientuppgifter efter ditt samtycke används i nationella eller regionala kvalitetsregister för att utveckla och säkra vårdens kvalitetdelar
  Att när som helst begära utträde och eller utplånande ur kvalitetsregistret

Dina rättigheter i egenskap av registrerad enligt Dataskyddsförordningen

Du kan när som helst vända dig till Alivia för att begära tillgång till och få information om vilka personuppgifter om dig som hanteras, rätta eventuella felaktiga uppgifter, begära att personuppgifterna raderas, begränsa hantering av personuppgifter, och därvid skriftligen begära att uppgifterna inte får användas för direktmarknadsföringsändamål, invända mot hantering av personuppgifter, eller begära att få flytta personuppgifter (rätten till dataportabilitet). Vid sådan begäran kan Alivia kontaktas på dataskyddsombud@alivia.se.
Nedan finner du en beskrivning av respektive rättighet.

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att få information om dina personuppgifter som registrerats och hanterats av Alivia. Sådan begäran ska framställas till Alivia via post eller e-post. Informationen tillhandhålls gratis. Om begäranden är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får Alivia ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran. Om begäran framställs i elektronisk form, ska informationen om möjligt tillhandahållas i elektronisk form, om du inte begär något annat.

Du har, beträffande hantering som sker för sjukvårdsrådgivning samt för upprättande av journaler, också rätt att få information om den direktåtkomst eller elektroniska åtkomst till uppgifter om dig som förekommit.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att Alivia korrigerar felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om dig själv bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om:

 • dina personuppgifter inte längre är nödvändig för det syfte uppgiften blev insamlad för
  du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för hanteringen
  du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring
 • du invänder mot hanteringen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt hantering
  personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt

Rätten att bli bortglömd gäller dock inte om Alivias hantering är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver hantering av dina personuppgifter alternativt och hanteringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa situationer blockerar Alivia de personuppgifter som Alivia har rätt att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla en rättslig förpliktelse eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Om du motsätter dig riktigheten i de uppgifter som vi har registrerade om dig eller lagligheten för hanteringen av uppgifterna, eller om du utnyttjat din rätt till invändningar mot hanteringen av uppgifterna, kan du begära att vi begränsar hanteringen av dessa uppgifter till endast lagring. Hanteringen begränsas då till att endast avse lagring tills rättelsen av uppgifterna har genomförts, eller tills det går att fastställa att våra berättigade intressen har företräde framför dina intressen. Om du inte har rätt till radering av de uppgifter som vi har registrerade om dig kan du istället begära att hanteringen av dessa uppgifter begränsas till endast lagring.

Om hanteringen av de uppgifter som vi har registrerade om dig endast behövs för att hävda ett rättsligt anspråk, kan du också kräva att all annan hantering av dessa uppgifter begränsas till lagring. Vi får behandla dina uppgifter i andra syften om det är nödvändigt för att hävda ett rättsligt anspråk eller om du har lämnat ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som du

själv har tillhandhållit Alivia och som hanteras automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan vi också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

I vissa situationer har du, i egenskap av registrerad, rätt att när som helst göra invändningar mot hantering av dina personuppgifter såvida Alivia inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för hanteringen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om hanteringen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om dina personuppgifter hanteras för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot hantering av personuppgifter om dig själv för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter. Observera att vi också kan behålla och använda dina uppgifter om det behövs för att uppfylla rättsliga förpliktelser, hävda ett rättsligt anspråk eller genomdriva våra avtal.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”)

Du har alltid rätt att inge klagomål till IMY eller annan relevant tillsynsmyndighet i det fall du anser att Alivias personuppgiftshantering inte uppfyller lagenliga krav. Vid hantering av personuppgifter i strid med gällande lag kan du vara berättigad till skadestånd.

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08 657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontakt vid frågor om Alivias personuppgiftshantering

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår personuppgiftshantering är du välkommen att vända dig till Alivias dataskyddsombud genom kontaktdetaljerna nedan:

Email: dataskyddsombud@alivia.se
Telefon: 08 517 138 00
Adress: Alivia, Attn: Dataskyddsombud, Olof Palmes Gata 11, 111 37 Stockholm