Medicinskt råd

Alivias internationella medicinska råd

Alivias internationella medicinska råd består av flera ledande och erfarna specialister och professorer på cancer och cancervård. Deras kompetens och kunskap inom sina respektive områden gör att vi kan garantera bästa tänkbara förutsättningar för kunder som drabbas av cancer.

Professor Roger Henriksson

Professor Roger Henriksson

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Roger är professor och överläkare i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus. Forskningsområdet har inkluderat såväl patientnära klinisk forskning som experimentell onkologi. Han har bland annat varit prefekt och chef för institutionen för strålningsvetenskaper Umeå universitet, chef för Regionalt Cancer Centrum Stockholm Gotland och för Stockholms onkologiska klinik, inkluderande Radiumhemmet vid Karolinska universitetssjukhuset. Under åtta år arbetade han med utveckling av nya cancerläkemedel inom internationell läkemedelsindustri. Roger har författat mer än 400 referee-granskade artiklar som publicerats i internationella medicinska tidskrifter och erhållit ett flertal priser för sitt arbete. Bland tidigare och pågående uppdrag kan nämnas; vetenskapligt råd för Socialstyrelsen och för TLV (Läkemedelsförmånsnämnden), EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), ordförande expertrådet cancer i Stockholms läkemedelskommitté, expert Cancerfonden, ordförande ESMO 2020 (CNS tumörer), ordförande i vetenskapliga kommittén och i styrelsen för European Association of Neuro-Oncology. Under många år var han ordförande i svensk onkologisk förening (SOF).

Professor Justin Stebbing

Professor Justin Stebbing

Ordförande, Alivias Internationella Medicinska Råd

Justin är professor i cancer och onkologi vid Imperial College och Imperial College Healthcare NHS Trust i London, UK. Han har specialistkompetens inom framför allt bröst-, lung- och gastrointestinal-cancer, samt dess behandling med immunterapi. Han har författat mer än 600 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter. Hans fokus på Imperial är nya cancerterapier och den systemiska hanteringen av patienter med fasta maligniteter, inklusive ett antal nya biomarkörsbaserade metoder, med tonvikt på cirkulerande tumörceller och cellfritt DNA.

Dr. Helene Langberg

Dr. Helene Langberg

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Helene är överläkare och specialist i onkologi på avdelningen för cancerbehandling vid Oslos universitetssjukhus sedan 2015. Hennes specialistkompetens och fokus är framför allt inom sarkomer och individanpassade behandlingar. Hon är medlem i flera sarkomrelaterade internationella nätverk, såsom Scandinavia Sarcoma Group och Connective Tissue Oncology Society.

Professor Heinz-Josef Lenz

Professor Heinz-Josef Lenz

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Heinz-Josef är professor i gastrointestinal cancer vid University of Southern California i USA. Han fokuserar på ämnen som innefattar reglering av genuttryck som är inblandade i läkemedelsresistens, patienter med hög risk för att utveckla kolorektal cancer och bestämning av cancerframkallande metoder, metoder för tidig upptäckt och bättre övervakning av dessa cancerformer. Han är medlem i bl a American Association for Cancer Research, American Gastroenterology Association och National Society of Genetic Counselors. Heinz-Josef är författare till mer än 300 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter.

Dr. Tomas Norlindh

Dr. Tomas Norlindh

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Tomas är leg läkare (radiolog) i både Schweiz och Sverige och arbetar sedan 2008 som radiolog vid en rad olika sjukhus och kliniker i Schweiz, bla i Kanton Graubünden, St. Gallen och även i Liechtenstein. I nästan 20 år var han verksam på sjukhuset Limmattal i Zürich, varav mer än 10 år som chefsradiolog. Tomas var tidigare verksam som biträdande överläkare i radiologi vid Skånes Universitetssjukhus.

Dr. Vidar Arnulf

Dr. Vidar Arnulf

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

Medicinsk Direktör, Alivia Insurance och Alivia Care

Vidar är legitimerad läkare i Norge och jobbade under 30 år som narkosläkare i Norge och Danmark. Han grundade och var fram t o m 2016 medicinskt ansvarig på Vertikal Helse, Norges största privata sjukförsäkringsbolag. Han är även medgrundare av Alivia Swiss Health Management, ett bolag som bistår patienter vid svåra sjukdomar, framför allt cancerpatienter, med samordning och förmedling av vård, tillgång till avancerad diagnostik och ledande internationella specialister.

Vidar har koordinerat privat vård för ca 1000 cancerpatienter inom och utanför Skandinavien.

Professor John Gribben

Professor John Gribben

Medlem, Alivias Internationella Medicinska Råd

John är professor i onkologi vid Barts Cancer Institute, Queen Mary University i London, UK. I 17 år var han verksam vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School. Han specialiserar sig på hematologiska cancerformer, inklusive lymfom, leukemier och benmärgstransplantation. Han är författare till mer än 400 referee-granskade artiklar och kapitel som publicerats i internationella medicinska och vetenskapliga tidskrifter och har ett globalt rykte för sitt arbete med att undersöka nya mediciner och cancerbehandlingar. Han tjänstgör nu som ordförande i det Europeiska Hematologiska Förbundet (European Hematology Association).

Patientråd

Carl M Hamilton

Carl M Hamilton

Medlem, Alivias patientråd

Carl fick diagnosen pankreascancer april 2014, genomgick en Whipple-operation och fick kort tid därefter beskedet att diagnosen var fel, rätt diagnos var autoimmun pankreatit. I det läget valde Carl att medverka i att skapa en patientförening för dem som drabbas av cancer i pankreas, lever/galla, magsäck och matstrupen. Genom denna insats skapades Sveriges första patientförening för denna målgrupp – PALEMA. Idag är Carl intresserad av att tillämpa sina erfarenheter genom att stödja medicinska projekt som syftar till förbättrad behandling av cancerdrabbade, med utgångspunkt ifrån patientens behov och det som gagnar patienten.

Tommy Björk

Tommy Björk

Medlem, Alivias patientråd

Tommy fick diagnosen icke småcellig lungcancer 2004 och genomgick standardbehandling med cytostatika och strålbehandling 2005. Tommy har varit Lungcancerföreningens tidigare ordförande under tio år och representerat föreningen i GLCC – Global Lung Cancer Coalition – under denna tid. I dag är Tommy styrelseledamot i Lungcancer Europa – LuCE – sedan starten för sex år sedan. Han företräder även lungcancerpatienter i Svenska lungcancerregistret, THOR-registret, patientflödesprocessen på NKS och Tankesmedjan Tobaksfakta.

Artiklar