Second Opinion

Second Opinion – en ökad trygghet för dig utan cancervårdsförsäkring

Alivia kan erbjuda en Second Opinion även till personer som inte har Alivia Cancervårdsförsäkring. Med vår Second Opinion får patienten en ny och oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandlingsplan, vilket ger större trygghet och underlättar för den behandlande läkaren att fatta rätt beslut att behandla sjukdomen. Ju tidigare den görs, desto större är möjligheterna att den kan göra en skillnad.

Varför en Second opinion?

Cancer är en komplicerad sjukdom där inget fall är det andra likt. Detta kan medföra en osäkerhet i den föreslagna behandlingsplanen. Därför anses att en ny oberoende bedömning – en second opinion – från specialister med expertkunskap är av stort värde för den aktuella patienten men även som ett stöd för den ansvariga läkaren. Det finns ett tydligt samband mellan specialistkompetens och goda medicinska resultat. Du har enligt svensk lag även rätt till en Second Opinion vid livshotande, eller särskilt allvarlig, sjukdom. Begär en remiss från din behandlande läkare. Läs mer om dina rättigheter här.

Vad innebär en Second Opinion hos oss?

Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet, vårdsamordnaren kan bistå patienten i detta arbete. Underlaget analyseras av enheten som identifierar en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Då tiden är viktig får du din Second Opinion inom 10 dagar från att vi har fått dina handlingar. Vid behov översätter vi till engelska för att underlätta den internationella samverkan.

Efter en genomgång av specialisten skrivs ett utlåtande, dvs en ny och oberoende bedömning om diagnosen och om den föreslagna behandlingsplanen är optimal. Detta utlåtande ska patienten sedan dela med sin behandlande läkare, eftersom det är ett viktigt underlag i den fortsatta behandlingen och vården. Vid behov kan den behandlande läkaren komma i direkt kontakt med specialisten.

Skapar trygghet

En Second Opinion handlar självklart om att öka dina möjligheter till en optimal behandling av den sjukdom som drabbat dig. En Second Opinion bidrar även till en ökad trygghet för dig och dina närmaste, och kan vara ett bra stöd för den behandlande läkaren.

Det här ingår

  • Skriftlig Second Opinion inom 10 dagar *
  • Utlåtande från erkänd internationell/nationell specialist
  • Fastställande eller bekräftelse på diagnos och om föreslagen behandling stämmer överens med internationella riktlinjer
  • Muntlig genomgång av Second Opinion och patientens frågor med Alivias medicinskt ansvarig

* Gäller från det att Alivia fått tillgång till patientens relevanta journaler (inklusive diagnostik, röntgenbilder, mm)