Vårdsamordnare

Vägledning och stöd under hela behandlingsperioden

Vårdsamordnarens betydelse vid cancer

Att drabbas av cancer är ofta en omtumlande situation där man kastas in i en okänd värld under en längre tid. Behovet av vägledning och stöd under behandlingsperioden kan vara stort då man som patient ofta behöver hantera många olika besked och beslut. Som försäkringstagare hos Alivia har du alltid en vårdsamordnare vid din sida, som hjälper till i kontakter med vården och kan bidra med ökad förståelse och trygghet i situationen.

Vad händer vid en cancerdiagnos?

Vid en cancerdiagnos tilldelas direkt en personlig vårdsamordnare. Vid en första kontakt görs en kartläggning av varje unik situation, så som cancerform, tilltänkt behandlingsplan, familjesituation, välbefinnande, förmåga att arbeta samt om det finns behov av stöd i form av till exempel hjälp i hemmet eller psykologsamtal.

Vårdsamordnaren finns också till hands för att guida hur försäkringen kan underlätta under behandlingsperioden, vilka dokument och journaler som behövs för att kunna genomföra en second opinion, samt informera om den cancerdrabbades rättigheter.

En cancerdiagnos efterföljs ofta av en rad tankar och känslor. Funderingar kring den specifika cancerformen och alternativa behandlingar, men också om hur livet ska bli nu, förväntat mående och hur allt runtomkring ska kunna fortlöpa som vanligt. Vårdsamordnarens roll är att finnas tillgänglig under hela behandlingsperioden och ge det stöd som den drabbade och dennes anhöriga behöver.

Alivias vårdsamordnare

  • Personlig namngiven kontaktperson under hela behandlingsperioden
  • Tillgänglig för stöd och rådgivning
  • Tid för patient och anhöriga
  • Rådgivning kring behandlingar utifrån aktuell cancerform
  • Mediciniskt kunnig och legitimerad sjuksköterska
  • Praktisk erfarenhet av offentlig cancervård
  • Kunskap om bemötande av personer i kris

Stärka patienten inför svåra beslut

Under sjukdomstiden kan en cancerpatient ställas inför flera svåra beslut och vägskäl. Vårdsamordnaren finns hela tiden vid försäkringstagarens sida och kan ge den tid som den drabbade och dennes anhöriga behöver för att diskutera igenom de olika alternativen. Vid behov finns även möjlighet att tala direkt med en specialistläkare inom Onkologi.

Vårdsamordnaren – en trygg punkt

Vårdsamordnaren finns tillgänglig för samtal gällande den specifika cancerformen, patientens mående samt tilltänkta eller genomförda behandling. Med insyn i den unika cancersituationen kan vårdsamordnaren hjälpa till i kontakter med vården och blir ofta en trygg punkt under behandlingsperioden. I de fall utlandsvård är aktuellt finns också vårdsamordnaren med och guidar i processen, ger information samt säkerställer att övergången mellan vården i Sverige och den utomlands blir så smidig som möjligt.

Vårdsamordnaren finns också tillgänglig för att tolka journalanteckningar samt ge råd kring kost och motion. Om det finns behov, fortsätter kontakten en tid efter avslutad behandling för ökad trygghet vid återgång till ett liv utan cancer.

Garanterad specialistkunskap av legitimerad sjuksköterska

Samtliga vårdsamordnare hos Alivia är legitimerade sjuksköterskor med bakgrund inom cancervården. De har både erfarenhet av och kunskap om att möta människor i kris och har förståelse för hur behovet av stöd skiljer sig mellan individer. De har också arbetat inom den offentliga vården och har därmed insikt i hur cancervården fungerar och vilka förbättringsområden som finns.

vårdsamordnare_alivia

”Jag är oftast en av de första kontakterna som kunden har och därför är bemötandet jätteviktigt. Jag lägger stor vikt i att kunden ska känna sig sedd, informerad och trygg i våra samtal och att kunden eller dess anhörig får bästa möjliga hjälp. Att en personlig vårdsamordnare finns vid kundens sida genom hela behandlingsperioden skapar trygghet och kontinuitet i en väldigt utsatt situation.”

Anette Jonsson
Vårdsamordnare hos Alivia och är erfaren sjuksköterska med ca 30 år inom yrket. Hon har tidigare bland annat arbetat som kontaktsjuksköterska för uroonkologiska patienter.

Få tillgång till erkända cancerspecialister

I Alivias medicinska råd ingår ledande cancerspecialister som tillsammans har spetskompetens inom samtliga cancersjukdomar och -behandlingar. Det gör att du garanteras en bedömning som följer de senaste rekommendationerna samt cancerforskningens utveckling.

Artiklar