Lungcancer

Lungcancer är en vanlig cancerform. Den upptäcks ofta sent vilket försämrar prognosen för överlevnad. Men med nya lovande behandlingar kan sjukdomen botas.
Hur Alivia kan hjälpa dig

Granskad av professor Roger Henriksson, överläkare i onkologi och medlem i Alivias Internationella Medicinska Råd.

Alivias cancervårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring som ger dig hjälp när det behövs som mest.

Vad är lungcancer?

Lungcancer innebär att en malign (elakartad) tumör har bildats i en eller båda i lungorna. En malign tumör växer okontrollerat och invaderar frisk vävnad. Cancerceller kan sprida sig lokalt eller via blodet eller lymfsystemet till andra delar av kroppen och ge upphov till metastaser i lungorna (dottertumörer).

Det finns flera varianter av sjukdomen varav den vanligaste formen är körtelcancer (adenocarcinom) medan skivepitelcancer är den näst vanligaste. Dessa cancerformer kallas för icke småcelliga och utgör ungefär 15 % av all lungcancer. När den varianten av sjukdomen upptäcks har den nästan alltid hunnit sprida sig till andra organ.

 

Förekomst

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och varje år insjuknar ca 4000 personer. Sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder, de flesta är omkring 68 år gamla. Upptäcks tumören tidigt finns det stora chanser att bli frisk.

 

Orsaker till lungcancer

Rökning är den absolut främsta orsaken men även luftföroreningar, som till exempel bilavgaser, kan ligga bakom sjukdomen. Övriga faktorer är av mindre betydelse. Asbest kan ge upphov till cancer i lungorna men är framför allt associerat med lungsäckscancer (mesoteliom). Radon i byggnadsmaterial och i berggrunden ökar risken. Det finns vissa belägg för att ärftlighet skulle kunna vara en orsak, men det är inte helt klarlagt.

 

Diagnos

De vanligaste första symptomen är hosta, andfåddhet, pipande eller väsande andning, smärtor i bröstkorgen eller återkommande lunginflammationer. Andra symptom är viktnedgång, matleda och onormal trötthet. Symptomen kommer ofta smygande och det kan vara svårt att uppfatta dem som tecken på en allvarlig sjukdom.

Vid misstanke om cancer i lungorna genomförs inledande undersökningar samt lungröntgen och skiktröntgen (datortomografi) för att se var och hur sjukdomen växer. En obligatorisk undersökning är bronkoskopi där läkaren för ner ett böjligt rör på insidan av luftrören för att se om det finns en tumör.

Båda lungorna omges av en lungsäck med dubbla väggar bindväv. Ibland används även instrumentet för undersökning av mellanrummet mellan lungsäckarna och mellan lungorna.

Om tumören verkar ha spritt sig genomförs ultraljud och isotopundersökningar av skelettet. I många fall används en PET-kamera. Vävnadsprover kan tas genom bronkoskopet eller med hjälp av en nål som sticks in i tumören. Vävnadsprovet undersöks i mikroskop för att avgöra om tumören är elakartad. Vid misstanke om cancer ska alla patienter genomgå utredning enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF).

 

Ökad trygghet och säkerhet i händelse av lungcancer

Vi på Alivia kan erbjuda en Second Opinion utförd av internationella
cancerspecialister

Behandling av lungcancer

Tumörer i lungorna behandlas ofta med en kombination av kirurgi, strålbehandling och behandling med cytostatika eller andra mediciner. Val av behandling beror på flera faktorer: typ av lungcancer, tumörens storlek, tecken på spridning och allmäntillstånd. Det finns tydliga riktlinjer för behandling av lungcancer i det Nationella Vårdprogrammet.

Alla varianter av sjukdomen kan opereras om den upptäcks tidigt. Val av operationsmetod beror på hur stor cancertumören är och var i lungan den växer. Höger lunga är indelad i tre lober och vänster lunga i två lober. Den lob som har drabbats kan opereras bort och i vissa fall måste hela lungan avlägsnas. Ett sådant ingrepp ger sämre andningskapacitet och är mer påfrestande. Är cancertumören stor ges behandling med cytostatika efter operationen för att reducera risken för att sjukdomen kommer tillbaka.

Strålbehandling är ett alternativ till operation. Den kombineras ofta med cytostatika som ges som dropp. Många patienter ges idag en målriktad behandling med signalhämmare av olika slag som ALK-hämmare eller hämmare av tillväxtfaktorn EGF. Sedan en tid används även immunterapi med så kallade PD1 hämmare, framför allt om cancern har spritt sig.

Ibland används även strålbehandling i botande syfte och då tillsammans med mediciner. Genom screening av personer som löper hög risk att drabbas kan sjukdomen upptäckas tidigare vilket ökar möjligheterna att bli frisk.

 

Prognos

Prognosen beror på många faktorer. De viktigaste är tumörtyp, tumörens storlek och eventuella spridning. Annat som påverkar prognosen är biologiska egenskaper samt patientens ålder och allmäntillstånd.

Lungcancer delas in i fyra stadier:

Stadium 1: en liten tumör som är begränsad till lungan.

Stadium 2 och 3: tumören har angripit lungan samt lymfkörtlar.

Stadium 4: cancern har spritt sig till olika organ i kroppen.

De senaste åren har chansen för överlevnad förbättrats. Men prognosen är sämre än för många andra tumörsjukdomar med en överlevnad på 5 år för 15–20 % av alla varianter av sjukdomen. Det beror på att den upptäcks sent och att tillståndet för patienten ofta är sämre, inte minst beroende på rökning. Men lungcancer kan botas och idag finns det flera nya lovande behandlingar.

För cancerpatienter är det aldrig för sent att sluta röka! Behandlingen blir effektivare och såren läker fortare. Blodcirkulationen och konditionen förbättras och återhämtningen går snabbare. Det minskar också risken för att man ska bli sjuk igen.

 

Alivia Cancervårdsförsäkring
Rätt diagnos, rätt vård inom rätt tid

Genom att teckna cancervårdsförsäkring via Alivia får du trygghet i form av stöd och specialisthjälp vid cancer. 

Tillgång till erkända

Cancervård specialister

Rätt diagnos genom

second opinion

Rätt cancervård inom

garanterad tid

Stöd

för drabbad och närstående

Checkbox

Läs mer om Alivia och hur vi kan hjälpa dig

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Svar på de vanligaste frågorna om en helt ny försäkring.

Frågor & Svar

1 av 3 drabbas. Vi vill minska oron

Alivia är ett vårdföretag med en unik spetskompetens inom cancerdiagnoser. För att göra kunskap och vård inom cancer tillgänglig för fler erbjuder vi en försäkring.

Frågor & Svar

Vad kostar en cancervårdförsäkring?

Alivia Cancervårdsförsäkring säkrar rätt diagnos och rätt vård inom garanterad tid, och därmed bästa tänkbara förutsättningar i händelse av cancer.