Ordlista

A

Adjuvant behandling:
En tilläggsbehandling som ges efter huvudbehandlingen i syfte att minska risken för återfall. Det kan till exempel vara strålning efter en operation.

Akut Lymfatisk Leukemi (ALL):
En form av blodcancer som orsakas av ett överskott av sjuka omogna vita blodkroppar som inte utvecklas till färdiga vita blodkroppar. Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn.

Akut Myeloisk Leukemi (AML):
En form av blodcancer som främst drabbar benmärgen och hämmar blodproduktionen. Akut Myeloisk Leukemi (AML) är en av de vanligaste huvudformerna av leukemi hos vuxna.

Allmänna reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden har bland annat en avdelning som prövar försäkringsärenden. Dess beslut har formen av en rekommendation till försäkringsbolag och skadelidande. Alivia följer som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall. Webbadressen till nämnden är www.arn.se

Anamnes:
En anamnes är en genomgång och sammanställning av patientens föregående sjukdomshistoria och nuvarande hälsotillstånd. Den är av betydelse för att läkaren ska kunna ställa diagnos och för val av behandling.

Anemi:
Försämrade blodvärden eller blodbrist. Anemi är en förekommande biverkan bland patienter som får cytostatika (cellgift/kemoterapi). Yttrar sig bland annat som trötthet och kraftlöshet.

Anhörig:
Socialstyrelsen definierar anhörig som en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna.

Antibiotika:
Mediciner mot bakterieinfektioner

Antikroppar:
Antikroppar är en del av vårt immunförsvar. En antikropp har bildats av en vit blodkropp för att hitta ett speciellt ämne på en cell eller bakterie och fastna där. Vid till exempel lymfom och bröstcancer kan antikroppar användas som cancerbehandling.

Antiemetika:
Mediciner mot illamående

Arvsmassa:
Informationen i våra celler om hur cellen ska se ut och fungera. Arvsmassan består av DNA som sitter ihop i kromosomer.

B

Basalcellscancer:
Basalcellscancer eller basaliom är en sorts hudcancer som orsakas av långvarig påverkan av solens ultravioletta ljus (UV-strålning). Därför är den vanligare hos äldre personer.

Benign:
Godartad. Det som är benignt är inte cancer.

Benmärg:
I skelettets benvävnad finns blodkärl, nerver och lymfkärl samt benmärg. Det är i benmärgen som blodet produceras. Tumörsjukdomen myelom uppstår i benmärgen och anses därför vara närbesläktad med blodcancer.

Biopsi:
Ett vävnadsprov från något av kroppens organ. Att ta ut en liten del av en cancertumör med en nål, eller skära ut en liten bit, för att kunna ställa diagnos.

Biomarkörer: 
En biomarkör är en biologisk molekyl i vävnader och kroppsvätskor och som kan användas för att förutsäga eller bedöma sjukdomstillstånd.  Biomarkörer används för att identifiera förändringar i celler som kan tyda på cancerutveckling bland annat när man gör en molekylär profilering.

Biverkningar:
Oönskade effekter av en behandling

Blaster:
Omogna vita blodkroppar. Blasterna finns normalt i benmärgen, när de mognat till vita blodkroppar åker de ut i blodet. Vid leukemi bildas det för mycket blaster och de kommer ut i blodet utan att mogna.

Blodcancer:
Blodet transporterar syre, näringsämnen, koldioxid och hormoner i kroppen samt är en del av immunförsvaret. Leukemi är samlingsnamnet på olika typer av cancer i blodet. Det finns även närbesläktade tumörsjukdomar. Myelom uppstår i benmärgen medan lymfom uppstår i celler som tillhör lymfsystemet.

BMI:
BMI eller Body Mass Index är ett mått på relationen mellan vikt och längd. BMI används som ett av verktygen för att mäta övervikt.

Bröstcancer:
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Tumören opereras ofta bort och behandlingsresultaten har förbättrats de senaste åren.

Bukspottkörtelcancer:
Bukspottkörtelcancer är en elakartad tumörsjukdom som är svår att upptäcka. Val av behandling beror på om och hur tumören har spridit sig i kroppen.

C

Cancer:
Samlingsnamn på elakartade tumörer.  Det finns också cancrar som inte bildar tumörer som tillexempel blodcancer.

Cancerfonden:
Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning och finansierar varje år cirka 450 forskningsprojekt. Cancerfonden erbjuder råd och stöd till patienter och anhöriga.

Cancer in situ: 
Celler som liknar cancerceller men som växer på en avgränsad plats och visar inga tecken på spridning. Kan vara förstadium till cancer.

CancerRehabFonden: 
CancerRehabFonden hjälper cancerdrabbade tillbaka till livet. Det är en ideell insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn.

Cancerrehabilitering:
Cancerrehabilitering ska förebygga och reducera fysiska, psykiska och sociala följderna av cancersjukdom och dess behandling. Målet är att alla patienter med cancer och deras närstående ska få möjlighet till rehabiliteringsinsatser utifrån sina behov. I patientens skriftliga vårdplan ska cancerrehabilitering ingå.

Cellgift:
Se cytostatika.

Cervix (cervix uteri):
Den nedersta delen av livmodern, kallas även livmoderhalsen. Ett annat namn för livmoderhalscancer är cervixcancer.

Coloncancer:
Coloncancer är ett annat namn för tarmcancer. Kallas även kolorektal cancer där kolon står för tjocktarmen och rektal för ändtarmen.

Cristabiopsi:
Ett vävnadsprov (benmärgsprov) där läkaren tar en tunn kolv av bäckenbenet. På så sätt får man ut benmärg som kan undersökas för att leta efter sjukdom.

CT = computer tomografi (DT = datortomografi):
En typ av röntgenundersökning som också kallas skiktröntgen. CT är en vanlig undersökning för att leta efter cancer eller för att kontrollera hur en cancerbehandling verkar. Röntgenbilderna visar kroppen i tunna tvärsnitt.

Cytologi:
Cellprov. Cytologi är en gren inom patologin där man diagnostiserar sjukdomar, ofta tumörsjukdomar, genom mikroskopiundersökning av celler. Cytologisk provtagning innebär ofta att man drar ut celler/vätska med en tunn nål.

Cytostatika:
Läkemedel som främst används för behandling av cancer. Medicinerna dödar celler som delar sig snabbt, vilket cancerceller gör och därmed hämmas tumörens tillväxt. Det finns många olika cytostatika. Det kan ges antingen i tablettform eller direkt i blodet. Kallas även kemoterapi och tidigare cellgifter.

Cytostatikabehandling:
Behandling med kemiska ämnen (cellgift) som angriper cancercellerna. Kallas även för Kemoterapi och cellgift. Se även cytostatika.

Cancer in situ (CIN III/CIS): 
Cellförändringar där cellerna inte börjat växa in i omgivande vävnad (Stadium 0).

Cellförändring:
Celler som är avvikande, men som ännu inte har utvecklats till cancerceller.

Cervixskrapning:
Skrapning från livmoderhalsen.

Cytostatika (cellgift):
Gemensam beteckning på olika kemiska läkemedel som används var för sig eller i kombination.

Cylinderepitel:
Epitel med cylinderformade celler, finns till exempel i livmoderhalsen.

D

Datortomografi:
Förkortas DT eller CT (computed tomografi) och kallas även skiktröntgen på̊ svenska.

Diagnos:
Diagnos är namnet på en sjukdom.

Diagnostik:
Läran om hur man känner igen sjukdomar; konsten att ställa diagnos

DNA:
DNA är en dubbelsträngad spiral av kvävebaspar, som bygger upp vår arvsmassa.

Dottertumör:
Se metastas

Dysplasi:
En förändring i en vävnad där cellerna har ett förändrat utseende och växtsätt. Kan vara förstadium till cancer.

Dysplasi:
Tillväxtstörning.

E

Ektomi:
Att genom operation avlägsna ett organ till exempel ett bröst eller en bukspottkörtel.

Elakartad tumör:
En klump av celler som innehåller cancerceller. Cancercellerna kan sprida sig till andra delar av kroppen.

Epitel:
Vävnad, till exempel slemhinnor som klär yttre och inre ytor i kroppen.

Epidemiologi:
Läran om sjukdomars förekomst och orsaker. En epidemiolog undersöker bland annat hur miljöfaktorer, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsa och sjukdomsuppkomst.

Epikris:
En avslutande journalanteckning om en vårdperiod. Ska innehålla en sammanfattning av vården som getts samt ge direktiv om hur patienten ska följas upp.

Evidens:
Klinisk evidens innebär att det finns vetenskapliga bevis för att till exempel en behandling har avsedd effekt.

F

Fatigue:
Onormal utmattning eller trötthet. Symtomet är vanligt bland cancerpatienter.

Fysioterapeut:
Sjukgymnast.

Frysbehandling (Kryokirurgi):
Operationsteknik där vävnaden förstörs genom kraftig nedkylning.

Fullmakt:
Ett dokument som ger en person eller organisation rätt att företräda en annan part i olika angelägenheter. Alivia använder bland annat en fullmakt utställd av kunden/patienten för att kunna inhämta och hantera medicinska handlingar.

Försäkrad:
Den person en försäkring gäller för.

Försäkringsbelopp:
Maximal ersättning som utbetalas från försäkring.

Försäkringsbesked:
Dokument som finns att hämta av kunden på Mina sidor efter tecknande av försäkring. Försäkringsbeskedet beskriver kort försäkringens omfattning, försäkringens giltighetstid etc.

Försäkringstagare:
Försäkringstagare är den som ingått försäkringsavtal med försäkringsgivaren.

G

Gen:
Den del DNA som motsvarar ett protein.

Godartad tumör:
En klump av celler som inte innehåller cancerceller. D.v.s. den kan inte sprida sig. Se även Benign.

Gulsot:
Är samma som ikterus.

Gynekologi:
Läran om kvinnosjukdomarna.

H

Hb:
Förkortning för hemoglobin. Det är hemoglobinet i de röda blodkropparna som bär med sig syre från lungan till kroppens celler. När man säger ”blodvärde” menar man ofta HB-värdet.

Hematolog:
En läkare som har blodsjukdomar som specialitet.

Histologi:
Läran om kroppsvävnaders mikroskopiska uppbyggnad.

Hjärntumörer:
Det finns många varianter av hjärntumörer och diagnosen måste göras av specialister. Operation och strålning är de vanligaste behandlingarna.

Hodgkins lymfom:
En typ av lymfom som oftast startar i en lymfkörtel och sedan sprids till andra lymfkörtlar. Kallas även Hodgkins sjukdom efter läkaren som upptäckte den 1832.

Hormonell behandling:
En del tumörer är hormonkänsliga, till exempel vissa typer av bröstcancer och prostatacancer. De kan därför behandlas med läkemedel som påverkar hormonsystemen.

Humant papillomvirus (HPV):
Sexuellt överförbart virus som tillhör samma familj som herpesviruset. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige. En del HPV-typer kan orsaka till exempel livmoderhalscancer, cancer i vulva, vagina, anus, penis eller i svalget.

Hudcancer:
Fallen av hudcancer ökar i Sverige. Solen är den främsta orsaken till basalcellscancer, malignt melanom och skivepitelcancer och tumören uppstår oftast på de delar av kroppen som är mest utsatta för solens ultravioletta strålar.

Huvud-halscancer:
Det finns olika varianter av huvud-halscancer. Tobak och alkohol är vanliga orsaker så sjukdomen går att förebygga. Och det finns vaccin.

Hysterektomi:
Livmodern tas bort genom operation.

I

Individanpassad medicin/behandling:
Även kallad skräddarsydd, personcentrerad eller på engelska ”personalised medicine”, utgår från den enskilda individens förutsättningar och behov och sjukdomens specifika art, till exempel en tumörs genetiska egenskaper.

In situ:
Cancer in situ innebär att cellerna ser ut som cancerceller men förändringen finns enbart i slemhinnan och visar inga tecken till spridning. Det är ingen äkta cancer utan en grav cellförändring i slemhinnan som dock kan sprida sig vidare och bli en äkta cancer.

Invasiv:
Växer in i vävnad runtomkring. Invasiv cancer kan sprida sig.

Immunförsvar: 
Kroppens försvarssystem mot infektioner.

Immunoterapi:
Behandlingen syftar till att stimulera patientens immunförsvar att mer effektivt angripa cancercellerna. Detta kan göras på olika sätt, till exempel genom att ge patienten specifika antikroppar eller vaccin. En behandlingsmetod som bl. a. används vid vissa cancerdiagnoser. Se antikroppar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO):
IVO är en statlig myndighet som har tillsyn över landets hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Alivia är registrerad vårdgivare och omfattas av IVO.

Intrakavitär strålbehandling:
Behandling där strålkällan placeras i kroppens naturliga hålrum, exempelvis slidan.

Intravenöst: 
Vätska som ges genom en ven.

Invasiv cancer:
Benämns vanligtvis enbart cancer. Cancern har förmåga att växa in i intilliggande vävnad och sprida sig.

K

Karcinom:
Samlingsterm för tumörer utgående från epitelceller.

Kateter:
En slang som för ut någon vätska ur kroppen. Ibland menar man en tunn slang som man sätter i urinröret så att kisset rinner ut.

Kemoterapi:
Se cytostatika

Kirurgi:
Ett vanligt behandlingsalternativ för att ta bort tumörvävnad.

Klimakteriet: 
En period i kvinnans liv då produktionen av könshormon i äggstockarna avtar och menstruationen upphör.

Kolorektal cancer:
Ett annat namn för tarmcancer eller coloncancer. Kolon står för tjocktarmen och rektal för ändtarmen.

Koloskopi:
Med ett koloskop, ett sorts mikroskop kan man undersöka till exempel tjocktarmens insida eller slemhinnan inuti slidan eller på livmodertappen.

Konisering: 
Kirurgiskt ingrepp vid cellförändringar. En konformad bit av livmodertappen tas bort.

Konvalescens:
Tillfrisknande.

Kronisk cancer:
Patienten har en spridd cancer som inte går att bota men att dess spridning kan stoppas eller bromsas. Med rätt behandling kan patienten leva länge med sjukdomen.

Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL): 
Den vanligaste formen av leukemi är en kronisk cancersjukdom. Denna typ av blodcancer utgår från en mogen B-cell i det lymfatiska systemet.

Kronisk Myeloisk Leukemi (KML): 
En typ av blodcancer med ett mycket långsamt sjukdomsförlopp där mognaden av de vita blodkropparna störs av en genetisk skada. Kronisk Myeloisk Leukemi är en ovanlig form av blodcancer.

Kurativ behandling:
Kallas botande behandling. Det här är behandling som man får för att bli frisk från cancer.

L

Leukemi:
Leukemi är ett samlingsnamn på olika akuta eller kroniska blodcancersjukdomar. Behandlingen är effektiv och många lever ett långt liv med sjukdomen.

Lumbalpunktion:
Ett prov där läkaren sticker in en tunn nål mellan kotorna i ländryggen, för att få ut ryggmärgsvätska. Den kan skickas på prov för att se om det finns cancer i centrala nervsystemet.

Lungcancer:
Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Symptomen kan vara svåra att upptäcka. Men det finns nya lovande behandlingar.

Lymfa och lymfkörtel:
Lymfa är vätska som färdas i kroppen i speciella kärl, ungefär som blodkärlen. En stor del av kroppens immunförsvar sker i lymfan. Längs lymfkärlen finns lymfkörtlar eller lymfknutor. Cancer, bakterier eller virus kan fångas in i lymfkörtlarna. De blir då svullna. En halsinfektion kan göra att lymfkörtlarna på halsen svullnar, när man blir frisk så krymper de igen. Lymfkörtlar som är svullna av cancer är oftast alldeles hårda.

Lymfocyter: 
En typ av vita blodkroppar.

Lymfom:
Lymfom är samlingsnamnet för många olika tumörer i lymfkörtlarna, varav en variant kallas Hodgkins lymfom. Effektiva läkemedel gör att många botas.

Lymfödem:
Lymfödem innebär att en kroppsdel blir svullen när lymfvätska samlas där. Vanligast är att man får lymfödem i en arm eller ett ben. Man kan få lymfödem efter att lymfkörtlar opererats bort eller skadats, till exempel i samband med vissa cancerbehandlingar.

Lymfvätska: 
Vätskan som cirkulerar i lymfkärlsystemet. Vätskan genomtränger kroppens vävnader, tillför cellerna näring och för bort avfallsprodukter.

Lymfkörtlar: 
Ansamling av körtlar, bland annat i armhåla, ljumske och bukhåla.

Lymfkärl: 
Ett nätverk av ådror som går till alla delar av kroppen, på samma sätt som blodomloppet.

M

Magsäckscancer:
Tumörer i magen kallades förr ofta magcancer. Idag säger man magsäckscancer eller ventrikelcancer (latin för magsäck) och sjukdomen har blivit mer ovanlig tack vare bättre matvanor samt mer effektiva mediciner mot magsårsbakterien Heliobacter pylori.

Magnetröntgen (MRI – magnetic resonance imaging):
Heter egentligen magnetkameraundersökning eller magnetisk resonans tomografi (MRT). Är en metod som via magnetfält skapar bilder av kroppens organ för upptäckt av sjukdom, skada och för uppföljning av behandlingar.

Malign:
Det som är malignt (elakartad) är cancer. (Motsatsen är benign, som betyder godartad). Malign används inte för att beskriva hur aggressiv cancern är.

Malignt melanom:
Malignt melanom uppstår som mörka fläckar på bröst, rygg eller ben. Det finns effektiv behandling för den här sortens hudcancer och 80 % botas.

Mammografi:
En röntgenundersökning av brösten. Med mammografi kan bröstcancer och även förstadier till bröstcancer upptäckas tidigare. Alla kvinnor i Sverige i åldern 40-74 år erbjuds därför regelbunden screening.

Mastektomi:
Operation där man tar bort ett bröst.

Metastas:
Kallas även dottertumörer. Cancerceller kan sprida sig med blodet eller lymfan och börja växa på ett nytt ställe i kroppen. Den nya cancertumören kallas då för metastas. Den första cancertumören kallas primärtumör.

Modertumör:
Kallas även primärtumör eller ursprungstumör. Det är den första tumören som bildas innan den börjar sprida sig och bilda metastaser.

Molekylär profilering:
En detaljerad kartläggning av patientens cancerceller för att förstå varför de beter sig som de gör.  Detta utförs genom att göra en sekvensering av cellernas arvsmassa och titta på vilka gener och proteiner som uttrycks.  Se även Biomarkörer.

Genom att använda många olika läkemedel på en cancercell kan man också hitta nya användningsområden för redan godkända läkemedel, tex att en viss typ av återfall i leukemi kan botas med ett läkemedel för njurcancer.

Alivia samarbetar med de ledande internationella profileringsbolagen.

Multidisciplinär konferens:
Patientens diagnos diskuteras av ett team bestående av flera experter från olika discipliner, exempelvis patologi, kirurgi, onkologi och radiologi. Syftet är att ge patienten bästa möjliga vård genom att kommunikation förbättras mellan de olika disciplinerna.

Mutation:
En förändring i våra gener som kan vara skadlig. Skador som inte repareras och upprepade skador på flera ställen kan leda till att cellen förvandlas till en cancercell. En ärftlig cancer beror på att man ärver en skadad gen från någon eller båda sina föräldrar.

Myelom:
Myelom är en malign tumörsjukdom i benmärgen. Den är kronisk och kräver livslång behandling men många bli bättre och lever ett bra liv.

N

Neoadjuvant behandling:
En tilläggsbehandling som ges innan huvudbehandlingen. Det kan t. ex vara immunoterapi eller strålning i syfte att krympa en tumör före en operation.

Nevus, naevi:
Födelsemärke.

Njurcancer:
Njurcancer upptäcks ofta av en slump vid undersökning för andra besvär. Det finns flera behandlingsmetoder och resultaten förbättras stadigt.

Non-Hodgkins lymfom:
Lymfom utgår från lymfsystemet som ingår i kroppens immunförsvar. Det finns två huvudtyper – Hodgkins lymfom och Non-Hodgkins lymfom – och sjukdomen beskrevs första gången 1832 av den brittiske läkaren Thomas Hodgkin.

Ny medicinsk bedömning:
Att få ett nytt utlåtande från en annan läkare eller specialist brukar också kallas Second Opinion.

Närstående:
Socialstyrelsen definierar att närstående är någon som en person anser sig ha en nära relation till.

O

Onkolog:
En läkare som är specialiserad på att utreda och behandla cancersjukdomar.

Onkologi:
Läran om tumörsjukdomar.

Oral:
Genom munnen.

P

PAD:
Patologisk Anatomisk Diagnos. D.v.s. vad den mikroskopiska diagnosen visar.

Palliativ vård:
Vård som inte är botande utan som främst går ut på att lindra sjukdomssymtom.

Palpabel/palpera:
Som går att känna

Pankreas: 
Det grekiska namnet för bukspottkörteln som ligger bakom magsäcken. Körteln utsöndrar enzymer som underlättar matsmältningen samt insulin för omsättningen av socker.

Patientprocess:
En vårdprocess som beskriver patientens väg genom vården, från att patienten söker kontakt med cancervården, får diagnos, behandling och rehabilitering, eller palliativ vård.

Patolog: 
En läkare som har patologi som specialitet. Uppgiften består bland annat i att bedöma vävnadsprover och cellprover i mikroskop för att ställa diagnos. Det vill säga se om provet är friskt eller om där finns en sjukdom, till exempel cancer. Om provet är taget från en metastas försöker patologen se varifrån cancern kom från början.

PCI (Prophylactic Cerebral Irridation): 
I cancervårdssammanhang står PCI för förebyggande strålning av hjärnan.

Personförsäkringsnämnden:
Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Personförsäkringsnämnden prövar också när du som konsument nekats – helt eller delvis – att teckna eller förnya en försäkring som du ansökt om. Läs mer

PET eller PET/CT: 
En typ av röntgenundersökning. Den kan bland annat användas för att försöka skilja på cancer och ofarliga förändringar. Undersökningen visar var det finns mycket cellaktivitet i kroppen.

Poliklinik: 
Mottagning på sjukhus där patienten kan undersökas och få behandling, men inte blir inlagd.

Port/subkutan venport/port-à-cath:
En dosa som läggs in under huden för att kunna ge olika mediciner direkt i blodet. Från dosan går det en slang in i ett blodkärl. Med en subkutan venport behöver inte sjuksköterskan leta efter blodkärl varje gång patienten ska få medicin så det är ett säkert sätt att ge cytostatika på.

Portibiopsi:
Vävnadsprov från den delen av livmodern som går ned i slidan (livmodertappen).

Positronemissionstomografi (PET):
En PET-scan är en avbildningsmetod som visar hur kroppens vävnader och organ fungerar. Metoden använder sig av radioaktiva markörer. Med metoden kan man bl. a. upptäcka cancer och följa upp behandlingseffekter.

Postoperativ:
Efter operation.

Primärtumör:
Modertumör

Profylaktisk:
Förebyggande

Prognos: 
Hur man tror att det kommer gå med sjukdomen.

Prostatacancer: 
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män. Patienten måste få vara delaktig i val av behandling då den kan påverka livskvaliteten.

Protes: 
Ersätter en förlorad eller skadad del av kroppen. Det kan till exempel vara ett lösbröst att lägga i behån efter en bröstcanceroperation.

Prevention:
Förebyggande åtgärder i syfte att minska risken för att drabbas av en sjukdom, till exempel cancer.

Progesteron/gulkroppshormon:
Ett av de kvinnliga könshormonerna.

PSA-värde:
Ett prostataspecifikt antigen-test (PSA) mäter mängden prostataspecifikt antigen i blodet hos män. PSA släpps in i blodet genom prostatakörteln. Friska män har låga mängder av PSA i blodet. Mängden PSA i blodet ökar normalt när en mans prostata förstoras med åldern.

R

Radikal operation: 
En operation med målet att ta bort all cancervävnad.

Radiologi:
Strållära. En radiolog är en läkare som specialiserat sig inom radiologi.

Recidiv:
Att cancern kommit tillbaka, ett återfall.

Regionalt cancercentrum (RCC):
Det finns sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC ska tillsammans med landsting och regioner skapa en mer patientfokuserad, jämlik och tillgänglig cancervård. RCC:s uppdrag kommer från regeringen och arbetet utgår från målen och utredningsförslagen i den nationella cancerstrategin.

Rektalcancer: 
Ändtarmscancer är ett annat namn för tumörer i ändtarmen. Sjukdomen har många likheter med tjocktarmscancer.

Rektum:
Ett annat namn på ändtarmen som är ungefär 8-10 cm lång. Den utgör den nedersta delen av tjocktarmen.

Remission: 
Sjukdomen har minskat. Remissionen kan vara komplett, då har allt försvunnit eller partiell, då har den delvis försvunnet.

Resektion:
Borttagande eller avlägsnande. När man resekterar en tumör tas den bort genom kirurgi. Total resektion betyder att hela tumören tas bort.

Respons: 
Betyder svar på behandling. Onkologer använder begreppet respons för att beskriva om väl behandlingarna har hjälpt. ”Partiell respons” kan betyda att cancertumörerna har krympt efter en behandling, men inte försvunnit helt.

Röntgen:
Joniserande strålning som kan användas för diagnostik och behandling. En röntgenbild ger information om organens form, storlek och täthet genom att olika vävnadstyper genomsläpper olika mängd röntgenstrålar.

S

Sarkom: 
Olika tumörer i kroppens stödjevävnader som skelett, brosk, bindväv, fett, kärl och muskler går under samlingsnamnet sarkom. Ordet kommer av grekiskans sarx som betyder ”köttliknande”.

Second Opinion:
Se Ny Medicinsk Bedömning. En Second Opinion är ett medicinskt utlåtande/undersökning av en annan läkare än den du först träffade.

Screening:
Undersökning av befolkningen/del av befolkningen för att hitta förstadier till en sjukdom eller en sjukdom innan den gett symtom. Avsikten är att hitta sjukdomar så tidigt som möjligt. Mammografi är en screeningmetod för att upptäcka bröstcancer på ett tidigt stadium. För livmoderhalscancer finns ett nationellt screeningprogram med cellprovtagning, analys och cytologi för humant papillomvirus (HPV) för kvinnor i åldrarna 23-64 år.

Sentinel node:
Den lymfkörtel dit lymfvätskan från en cancertumör går först. Vid till exempel bröstcancer opereras den lymfkörteln bort och undersöks för att se om cancern har spridit sig.

Sjukvårdsförsäkring:
En sjukvårdsförsäkring ger dig oftast ingen ekonomisk ersättning utan är en försäkring som garanterar en snabbare tillgång till specialistvård jämfört med vad som erbjuds i den offentliga vården.

Skiktröntgen:
Samma sak som CT (computer tomografi) och DT (datortomografi). En vanlig typ av röntgenundersökning för att leta efter cancer eller för att kontrollera hur effektivt en cancerbehandling har fungerat. Röntgenbilderna visar kroppen i tunna tvärsnitt.

Skivepitelcancer:
Skivepitelcancer är en elakartad hudcancer som orsakas av långvarig exponering för solljus (UV-strålning). Det finns två förstadier av sjukdomen som kan utvecklas och spridas vidare i kroppen.

Stolpiller: 
Medicin som stoppas in i ändtarmen.

Subkutan:
Under huden

Symptom/symtom:
Ett symptom är det sätt en sjukdom eller skada visar sig på. Symptomen på en förkylning är hosta och snuva. Symptomen på en stukad fot är att det gör ont och foten svullnar.

Salpingo-oforektomi:
Äggstock och äggledare tas bort i ett kirurgiskt ingrepp.

Skivepitel: 
Epitel med platta celler, finns i slidan och på livmodertappen

Strålbehandling:
Samma som radioterapi. Målet är att döda cancercellerna. Även omkringliggande friska celler kan skadas av strålningen, men de friska cellerna har en större förmåga att reparera skadorna efteråt.

T

Tarmcancer:
Tumörer i tjocktarmen och ändtarmen är vanliga cancerformer. Men tarmcancer kan botas och förändrad livsstil har en förebyggande effekt.

Testis:
Testikel

Trombocyter:
Blodplättar. Trombocyterna gör så att blodet levrar sig vid en skada.

Tumör: 
Knöl i kroppen. Ofta används ordet tumör om cancer, men en tumör behöver inte vara cancer. ”Elakartad tumör” är samma sak som cancer. ”Godartad tumör” är inte cancer.

Tumör:
Medicinsk benämning för svulst, både godartad (benign) och elakartad (malign).

U

Ultraljud:
Ljudvågor med högt svängningstal, en medicinsk undersökningsmetod.

Urinblåsecancer:
Cancer i urinblåsan är en elakartad tumör som alltid kräver operation. Därefter finns olika typer av behandling. Prognosen för urinblåsecancer är ofta bra, även vid återfall.

V

Ventrikel: 
Magsäcken heter ventrikel på latin. Därför kallas magsäckscancer även ventrikelcancer.

Vävnadsprov: 
Vid cancer vill man titta på ett vävnadsprov (biopsi), för att veta vilken sorts cancer det är. Då tar man en bit av tumören och undersöker i mikroskop. Olika cancerformer växer på olika sätt. Man färgar tumören och ser vad den har för olika egenskaper. På så sätt kan man till exempel se om tumören verkar växa snabbt eller långsamt. Ett vävnadsprov får man från en operation eller genom att göra en biopsi.

Å

Ångerrätt:
Du har rätt att ångra köpet av din försäkring inom 14 dagar. Om du vill utöva din ångerrätt kontakta info@alivia.se och ange i rubriken ”ångra köp”. Den proportionella premien som motsvarar kvarvarande försäkringstid minus en administrationsavgift på 99 kr återbetalas.

Ä

Äggstockscancer:
Det finns olika varianter av äggstockscancer. Den är svår att upptäcka men det finns flera behandlingsmetoder och prognosen förbättras stadigt.

Ärftlig cancer:
Se mutation.

Ö

Östrogen: 
Kvinnligt könshormon.

Artiklar