Vad innebär individanpassad vård ur ett cancerperspektiv?

2020-02-26 | Aktuellt

Att utgå från genetiska förändringar i en cancertumör för att avgöra valet av behandlingsmetod kallas precisionsmedicin. Metoden gör det möjligt för läkaren att välja den behandling som mest troligt hjälper patienten baserat på en genetisk förståelse av sjukdomen.

Metoden kallas också individanpassad vård. Idén om precisionsmedicin är inte ny, men de senaste framstegen inom vetenskap och teknik har bidragit till att öka takten inom detta forskningsområde.

Olika reaktioner trots samma cancerform och behandling

När en cancerdiagnos ställs får patienten vanligtvis samma behandling som andra patienter med samma typ och stadium av cancer. Trots det kan olika människor reagera annorlunda, och fram tills nyligen visste läkarna inte varför.

Efter decennier av forskning vet forskarna nu att tumörer har genetiska förändringar som får cancern att växa och spridas. De har också lärt sig att förändringarna som sker för en patient inte alltid inträffar för andra patienter med samma typ av cancer. Samma cancerframkallande förändringar kan också hittas i olika typer av cancer.

Målinriktade läkemedel kan avgöra behandlingsmetod

Forskarna hoppas att behandlingar med precisionsmedicin en dag kommer att anpassas till de genetiska förändringarna hos varje enskild patients cancersjukdom. Framtida genetiska tester kan hjälpa till att avgöra vilken behandling tumören mest sannolikt kommer att reagera på. Det gör att patienten slipper genomgå behandlingar som troligtvis inte hjälper.

I forskningsstudier testas nu om behandlingsmetoder som riktar in sig på de cancerframkallande genetiska förändringarna i tumören, oavsett var den utvecklas i kroppen, hjälper patienten. Många av dessa behandlingar består av målinriktade läkemedel.

Idag ges en kombination av behandlingar inklusive kirurgi, kemoterapi, strålbehandling och immunterapi. Vilka behandlingar patienten vanligtvis får beror på cancertyp samt tumörens storlek och spridning. Med målinriktade läkemedel kan informationen om genetiska förändringar i tumören hjälpa till att avgöra vilken behandling som fungerar bäst för varje enskild patient.

Studier av precisionsmedicin som behandlingsmetod

Trots att forskare dagligen gör framsteg är behandlingsstrategin med precisionsmedicin ännu inte en del av rutinvården för de flesta cancerpatienter. Många av de nya behandlingsmetoder som riktar in sig på en specifik förändring genomgår just nu kliniska studier.

I vissa studier ingår patienter med specifika cancertyper och cancerstadier. Andra studier riktar in sig på patienter med en mängd olika cancertyper och stadier. För att ingå i en studie måste patientens tumör ha den genetiska förändring som behandlingsmetoden testas för.

Individanpassad vård gäller ännu inte alla

Om det finns målriktade läkemedel eller annan godkänd behandling för en specifik cancertyp kommer patienten sannolikt att testas för att se om den genetiska förändringen finns i cancern.

Till exempel har patienter med malignt melanom, vissa leukemier samt bröstcancer, lungcancer, koloncancer och rektalcancer vanligtvis fått sina cancertyper testade för vissa genetiska förändringar när de diagnostiserades. Eftersom ytterligare genetiska förändringar kan inträffa över tid kan patienter få sin cancer testad vid återfall eller om tillståndet förvärras.

Finns det ingen godkänd riktad behandling för den specifika cancertypen kan patienten fortfarande testas för genetiska förändringar. Cancern kan till exempel testas för att se om patienten kan ingå i en klinisk test för precisionsmedicin.

Precisionsmedicinsk forskning gör framsteg

För att ta reda på vilka genetiska förändringar som finns i tumören krävs ibland en biopsi där läkaren avlägsnar en del av tumören. Provet skickas till ett laboratorium där en DNA-sekvensmaskin letar efter genetiska förändringar som kan få tumören att växa. Processen kallas DNA-sekvensering, genomisk testning, molekylär profilering eller tumörprofilering.

Forskarna har ännu inte upptäckt alla de genetiska förändringar som kan få cancertumörer att utvecklas, växa och spridas. Men de gör framsteg och upptäcker nya förändringar varje dag. Denna information samlas i databaser där forskare kan få tillgång till uppgifterna och använda dem i sina egna studier. Det här hjälper forskningen inom precisionsmedicin framåt.

När genetiska förändringar upptäcks kan andra forskningsområde börja leta efter läkemedel som kan inriktas på dessa förändringar och sedan testa läkemedel på människor i kliniska studier. Forskare arbetar också på att förstå och lösa problemet med läkemedelsresistens som kan begränsa hur väl riktade terapier fungerar. Många forskare tror att precisionsmedicin är nyckeln till att låsa upp dessa hemligheter.

Källa: National Cancer Institute (USA)

Läs hela artikeln här ”Precision Medicin in Cancer Treatment”