Fetma på väg att bli främsta orsaken till cancer

2020-03-26 | Aktuellt

Inte mindre än sex av tio svenskar med övervikt går mot en förhöjd risk för att insjukna i cancer. Forskare varnar för att med dagens utveckling av våra levnadsvanor kan fetma snart gå om rökning som en av de främsta orsakerna till cancer, enligt Cancerfondsrapporten Prevention 2019.

Att övervikt och fetma ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar är känt sedan länge. Men färre är medvetna om att övervikt och fetma har ett starkt samband med bland annat magsäckscancer och njurcancer samt tjock- och ändtarmscancer samt tio andra vanliga cancersjukdomar.

2 000 fall av cancer kan kopplas till övervikt

Levnadsvanorna har försämrats och ojämlikheten mellan olika folkgrupper har ökat sedan 1980-talet. Idag har över hälften av befolkningen överviktig. Varje år kan läkarna koppla mer än 2 000 cancerfall till övervikt och fetma och antalet ökar snabbt. Levnadsvanorna och ojämlikheten i samhället ökar. Bland kvinnor med låg utbildningsnivå och inkomst sjunker medellivslängden. Om trenden med viktökning fortsätter kommer mellan 11 000 och 34 000 personer att insjukna i olika cancersjukdomar under de kommande 25 åren.

Cancerfondsrapporten pekar på att det krävs en aktiv folkhälsopolitik med insatser, samordning och uppföljning på nationell nivå för att främja bättre levnadsvanor. Här måste regeringen gå från ord till handling så att de riksdagsbeslut som har fattats faktiskt också genomförs i regioner och kommuner.

Så har rökningen minskat – nu måste fler åtgärder till

Folkhälsopolitiken har till uppgift att skapa och stödja förutsättningar för ett hälsosamt liv för alla. Långsiktiga politiska åtgärder har framgångsrikt lyckats minska rökningen. Nu anser Cancerfonden att det hög tid att se över hur trenden med övervikt och fetma kan vändas med aktiva åtgärder inom folkhälsan.

Cancerfondsrapporten tar även upp hur forskning omsätts i nya läkemedel, vaccin, diagnosmetoder, behandlingar och cancersjukvård samt vikten av cancercentrum på landets universitetssjukhus.

Läs mer i om våra matvanor i Cancerfondsrapporten Prevention 2019