Förbättrad tidig diagnostik av prostatacancer

2021-02-26 | Aktuellt

Analys av PSA (prostata-specifikt antigen) anses idag vara grunden för screening av prostatacancer. Men det är uppenbart att det behövs bättre metoder för att tidigt kunna komma fram till en säker diagnos, då det fortfarande finns stora problem med underdiagnostik (falskt negativa fynd) och överdiagnostik (falska signaler på allvarlig prostatacancer). Därför är resultaten från en nyligen publicerad engelsk studie av stort intresse.

I denna välgjorda studie publicerad i februari 2021 i den ansedda tidskriften JAMA Oncology, kunde man se att undersökning med magnetkamera (MR) var bättre än både PSA analyser och ultraljud vad gällde att upptäcka kliniskt betydelsefull prostatacancer utan uppenbara risker för överdiagnostik.

Över 400 män deltar

Till studien inviterades 2034 män i åldern 50 till 69 år för att delta i en screeningstudie under tiden oktober 2018 till maj 2019. Alla som accepterade inbjudan fullt ut (408 män) genomgick undersökning med PSA test, MR och ultraljud. Utvärderingen var ”blindad” för de som analyserade resultaten och vid tecken på eventuell förekomst av prostatacancer genomfördes en kontrollerad systematisk provtagning av vävnad från prostatakörteln, d v s (12-nålsbiopsier från området där man misstänkte tumör.

Andelen med positiv MR med tecken på prostatacancer (17%) och ultraljud (23%) var signifikant högre än andelen med positiva PSA test (9 %). PSA testet (gränsvärder 3 ng/mL) upptäckte 7 patienter med klinisk betydelsefull cancer (definierad med hjälp av Gleason score 3+4 eller högre, vilket bedöms tala för en elakartad tumör som behöver behandling). MR hittade 14 patienter och ultraljud kunde verifiera klinisk betydelsefull cancer hos 9 patienter.

Magnetkamera bättre än PSA-test

Författarnas slutsats var att MR vid screening av en normal population män är klart bättre än PSA-test för att upptäcka kliniskt betydelsefull prostatacancer. Detta utan att öka risken för överdiagnostik och därmed minskad risk för onödiga traumatiserande provtagningar (biopsier).

Det fanns däremot ej tydliga tecken på att ultraljud skulle vara bättre än PSA-test ensamt. Studien talar för att vården borde överväga att alla män vid screening och undersökning av prostatacancer borde erbjudas MR före biopsi. Med stöd av MR kan också en mer träffsäker biopsi utföras och därmed spara resurser för vården, men framförallt minska onödigt lidande för männen. Men ytterligare studier är av värde för att säkert kunna bestämma vilken plats MR ska ha vid screening av prostatacancer.

Population-Based Prostate Cancer Screening With Magnetic Resonance Imaging or Ultrasonography. The IP1-PROSTAGRAM Study